In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

CEPEK-hanke saavutti tavoitteensa


Miten voidaan parantaa Venäjän Karjalassa toimivien eurooppalaisten yritysten henkilöstön osaamista? Tämän ongelman ympärille rakentui kaksivuotinen CEPEK-hanke, joka on juuri saatu päätökseensä. EU:n TACIS-ohjelmasta rahoitettavan hankkeen tavoitteena oli luoda yrityslähtöinen täydennyskoulutusohjelma, joka antaisi uusia työkaluja Kostamuksessa ja muilla Venäjän raja-alueilla toimivien EU-yritysten tarpeisiin. Globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten odotukset henkilökunnan osaamisen suhteen ja toisaalta paikallinen työvoiman tarjonta eivät aina kohtaa. Yrityksissä joudutaan usein turvautumaan täydennyskoulutukseen työntekijöiden osaamistason kohottamiseksi. Tällaisten haasteiden edessä ollaan myös Kostamuksessa, jonne on varsinkin viime vuosina perustettu monia eurooppalaisia yrityksiä.

Hankkeeseen osallistui kaksi suomalaisen PKC Group Oy:n Kostamuksessa toimivaa tytäryhtiötä, OOO Elektrokos ja OOO AEK, joiden tarpeiden mukaan täydennyskoulutusohjelma laadittiin. Myös näissä yrityksissä oli aiemmin järjestetty täydennyskoulutusta työntekijöille, mutta tarvetta oli yleisemmälle tuotantoa, liiketaloutta ja työkulttuuria käsittelevälle koulutukselle. Tällaista koulutusta ei ollut kuitenkaan saatavissa Kostamuksessa. Koulutusohjelmassa tartuttiin niihin käytännön ongelmiin ja kehitystarpeisiin, joihin tehtailla oli törmätty ja joihin kaivattiin muutosta. Tarkoituksena oli laatia yleinen koulutusohjelma, joka ei ollut sidottu tiettyyn toimialaan, vaan sopiva mille tahansa Venäjällä toimivalle EU-yritykselle, jotka olivat kohdanneet vastaavia ongelmia.

Koska Kostamuksen kaupungissa ei ollut saatavilla yritysten tarvitsemaa koulutusta, suunnittelivat Oulun yliopiston ja POHTO Oy:n opettajat yritysten tarpeisiin sopivan koulutusohjelman. Tämä ohjelma, joka jaettiin kolmeen osakokonaisuuteen - yleinen taloustiede, tuotannon suunnittelu ja johtaminen sekä työkulttuuri ja työympäristö - toteutettiin Kostamuksessa kahdesti yritysten työntekijöistä koostuville ryhmille. Ohjelman laajuus oli 20 koulutuspäivää. Opetuksesta vastasivat lähinnä Oulun yliopiston ja POHTO Oy:n opettajat, mutta koulutukseen osallistui myös Petroskoin valtion yliopiston opettajia. He perehtyivät opetettaviin aiheisiin ensimmäisen ryhmän mukana ja näin lisäsivät omaa tietotaitoaan. He ottivat osaa myös toisen ryhmän koulutuksen. Opetus järjestettiin pääasiassa Petroskoin valtion yliopiston Kostamuksen filiaalilla, mutta molemmat ryhmät kävivät kerran myös Oulussa, jossa opetus toteutettiin POHTO Oy:n koulutustehtaalla. Kaikkiaan koulutukseen osallistui 25 PKC Groupin tytäryhtiöiden työntekijää sekä seitsemän venäläistä opettajaa. Suomalaisia kouluttajia oli mukana viisi Oulun yliopistolta ja POHTO Oy:stä, sekä useita PKC Group Oy:n Suomen tehtailta.

Hankkeessa luotiin kokonaisvaltainen koulutusohjelma, koulutettiin opettajia ja hankittiin koulutusvälineitä Kostamuksen filiaalille. Koulutusohjelman kolme osa-aluetta antoivat koulutukseen osallistuneille työntekijöille uusia työkaluja ja valmiuksia toimia tehtävissään. Koulutettavat saivat päivitettyä taloustieteiden perusteita koskevat tietonsa, joita ilman muut opetettavat osa-alueet eivät olisi avautuneet yhtä helposti. Tuotannon suunnittelua ja johtamista koskeva koulutus, joka muodosti ohjelman laajimman opintokokonaisuuden, perehdytti opiskelijat kattavasti tuotantoyritysten toimintaa ohjaaviin tekijöihin. Uudet tuotantofilosofiat, ongelmanratkaisumenetelmät ja tiedonhankinta, jotka työntekijöiden on omattava yritysten kilpaillessa globaaleilla markkinoilla, tulivat myös tutuiksi. Työkulttuuri ja työympäristö -osiossa puolestaan tartuttiin ei-teknisiin ongelmiin, kuten  tiimityöhön, muutosjohtamiseen ja luovuuteen. Koko koulutuksen tavoitteena oli tukea työntekijöiden omatoimisuutta ja antaa heille uusia näkökulmia ja ajatuksia työhön. Vastuunottaminen, omatoimisuus ja monet muut työn osa-alueet, jotka ovat leimallisia työkulttuurille ja toiminnalle EU-yrityksissä, eivät ole vielä juurtuneet Venäjällä toimiviin yrityksiin. Uusien ajatusten juurruttaminen työntekijöiden keskuuteen vaatii aikaa ja koulutusta, josta hyötyvät niin asianomaiset kuin yritykset ja yhteiskunta laajemmin. 

Lisätietoa projektissa toteutetusta koulutusohjelmasta oheisesta esitteestä englanniksi.

Projektin pääsivulleTakaisin