top In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystietot  


 

Tiekartta älykkääseen arktiseen erikoistumiseen (SMARCTIC)

Hankkeessa muodostetaan visio ja tiekartta arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Keskeinen kysymys on, miten luonnonvarojen ja uusien kuljetusreittien taloudellisessa hyödyntämisessä toteutuu kestävyys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ajateltuna? Hankkeessa selvitetään tämän tavoitteen saavuttamisen edellyttämät keskeiset tutkimuskysymykset, joihin samalla liittyy elinkeinoelämän uusiutumiseen ja liiketoimintaan liittyviä mahdollisuuksia.

Hanke perustuu korkeatasoisen osaamisen yhdistämiseen uudella tavalla, siten että tarkasteluun saadaan uusien innovaatioiden kannalta hedelmällisiä tieteiden ja toimijoiden rajapintoja. Työn toteuttamisen perustana ovat työpaketit, joiden toteutus on vastuutettu monitieteisille ja monialaisille työryhmille. Vision ja tiekartan pohjalta avautuu valmiudet suurta strategista avausta varten.

Hankkeen teema-alueet (työpaketit) ovat seuraavat.

 
   
 

TP 1: Arktinen konteksti
Ensimmäinen työpaketti muodostaa kokonaiskuvan arktisesta kontekstista. Sen keskeinen tehtävä on kartoittaa arktisen osaamisen taso ja sijainti Suomessa sekä muodostaa näkemystä arktisen alueen kehitystä ohjaavista ajureista. Osana työpakettia tehdään myös kartoitus, jolla arktinen osaaminen asemoidaan kansalliseen ja alueelliseen innovaatio- ja elinkeinopolitiikkaan
Yhteyshenkilö: Anna Leinonen, VTT

TP 2: Ympäristöinformatiikka ja mobiiliteknologia
Tavoitteena on tunnistaa langattoman tiedonsiirron tuleva kehitys ympäristön ja ihmisen mittaamisen ja tiedon siirtämisen kannalta. Tämän pohjalta analysoidaan ja listataan ihmisen hyvinvointia ja kestävää kehitystä tukevia yksilöllisiä ja vuorovaikutteisia palveluja, joita voidaan tuottaa mittaustiedon ja tietämyksen yhdistämisen ja jalostamisen pohjalta.
Visio
: Langatonta tiedonsiirtoa ja älykkäitä mittausmenetelmiä hyödyntävä toimintaympäristö arktisten alueiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi
Yhteyshenkilö: Prof. Pentti Leppänen, Centre for Wireless Communication

WTP 3:Älykäs logistiikka, infra ja elinympäristö
Tavoitteena on tarkastella pohjoisen liikennesuunnan avautumisen ja runsaiden luonnovarojen hyödyntämiseen vaikutuksia liikennevirtoihin, yhdyskuntarakenteisiin ja infrastruktuuriin sekä tunnistaa ja listata näihin liittyviä mahdollisuuksia uuden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiselle. Keskeisiä painopisteitä ovat saavutettavuus, kestävyys ja kasvukykyisyys.
Visio: Elinvoimainen pohjoinen yhdyskunta, jonka väestölle ja yrityksille on turvattu riittävät logistiset toimintaedellytykset, saavutettavissa olevat palvelut sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä elinympäristö.
Yhteyshenkilö: Prof. Jari Juga, Oulu Business School

TP4: Luonnonvarojen hallinta ja talous
Tavoitteena tunnistaa ja listata arktisten luonnonvarojen kestävää käyttöä tukevat synergiset ratkaisut - materiaalin, energian ja tiedon älykäs prosessointi, kanavointi ja jakaminen sekä näihin liittyvät innovaatiot ja liiketoimintamahdollisuudet
Visio: Arktinen tietopohjainen ekoteollisuusalue.
Yhteyshenkilö: Eva Pongrácz, Thule Institute, NorTech Oulu

TP5: Ihminen pohjoisessa
Tavoitteena on tunnistaa ja listata arktisilla alueilla asuvien ja sinne työn perässä muuttavien ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin monitorointiin liittyviä mittaus- ja tietojärjestelmiä sekä näihin liittyviä uuden liiketoiminnan ja palvelujen kehittämismahdollisuuksia.
Visio: Hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavat yksilö-, yhteisö- ja ympäristötekijät tunnistetaan ja terveysmittareita seurataan reaaliaikaisesti. Hyvinvointia koskeva tieto kootaan tehokkaisiin tietokantoihin, joiden avulla hyvinvointia voidaan analysoida kokonaisvaltaisesti ja häiriötekijöihin voidaan vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa.
Yhteyshenkilö: Prof. Arja Rautio, Thule-instituutti, Centre for Arctic Medicine

TP 6:Tiekartat arktiseen osaamiseen
Toteuttaa tiekartat valituille arktisen osaamisen alueille ja tuottaa niiden perusteella näkemyksiä strategisten avausten muotoiluun.
Yhteyshenkilö: Anna Leinonen, VTT

TP 7:Strategiset avaukset ja liiketoimintamahdollisuudet
Työpaketin tavoitteena on analysoida arktisille alueille soveltuvia liiketoimintamalleja ja -ekosysteemejä ja jäsentää niitä skenaarioprosessin kautta tiekarttojen yhteyteen. Liiketoimintamahdollisuuksien ja -mallien arviointi liitetään mahdollistaviin tekijöihin ja substanssityöpaketteihin niin, että tuloksena saadaan integroituja skenaarioita. Osaamisen ja innovaatioiden yhdistämisen eli mahdollistavien tekijöiden ja sovellusten ohella tarkasteluun otetaan mukaan toimintaympäristö ja sitä koskeva politiikkaohjaus, etsien erityisesti synergisiä ratkaisuja ja uudenlaisia integroivia konsepteja. TP7 kuvaus - englanniksi.
Yhteyshenkilö: Prof. Petri Ahokangas, Oulu Business School


 
 
Tapahtumat:
 
 
Julkaisut:

 

 
 
Projektin osallistujat

Koordinaatio:
Oulun yliopisto, Thule-instituutti

Partnerit:
- Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK)
-
VTT

 
  Thule CEE  
     
 
Hankkeen kesto

11/2012-10/2014

 
     
 
Rahoitus

Tekes

 
     
 
Lisätietoja:

SMARCTIC koordinaattori: Erkki Alasaarela, Oulun yliopisto, Thule-instituutti