In English In Russian
  Palvelut | Projektit | Yhteistyössä | Ajankohtaista | Yhteystiedot  
 

Käynnissä olevat tutkimusprojektit

 • Älykkäät energiaverkot pohjoisessa
  Tutkimuksen tavoitteena on tutkia älykkäiden energiaverkostojen kehittämisen edellytyksiä pohjoisilla alueilla. Tutkimus toteutetaan Suomen Akatemian rahoittaman projektin kautta, jonka aiheena on "Ällykkäät energiaverkot 2050: Tieto- ja energiavirtojen mallinta ja simulointi, sekä käyttäjäreaktioiden vaikutus vähähiilisyyteen".
 • Renewable Community Empowerment in Northern Territories (RECENT)
  RECENT -hanke pyrkii parantamaan maaseutuyhteisöjen energiaosaamista ja kehittää käytännön ratkaisuja. Kohdeyhteisöt ovat pieniä ja syrjäisiä, jotka kohtaavat sekä ilmastonmuutoksen epävarmuustekijöitä ja myös uusia, nykyisen maan ja veden käytön kanssa kilpailevia elinkeinoja. Yhteisöjen on pystyttävä näissä olosuhteissa ylläpitämään vakaat ja taloudellisesti kannattavat vesi- ja energiainfrastruktuurit. RECENTin kumppanuus yhdistää kestävän energian tutkimusta, infrastruktuurien ja käytäntöjen tuntemusta, liiketoiminnan arviointia ja kokemusta maaseudun kehittämisestä.
  Hankkeen rahoittaa Pohjoinen Periferia ja Arktis ohjelma.
 • Healthy Food and Lifestyle Choices in the Arctic
  Projektin tavoitteena on edistää terveellisempää ruokavaliota muuttuvassa Arktisessa, tuomalla yhteen tutkijoita ja sidosryhmien Norjasta, Suomesta ja Venäjltä. Projektissa kartoitetaan ruokatottumuksia, ruokavalion liittyviä terveystietoja sekä ruokajätetottumuksia. Päämääräänä on edistää terveellisen ruokavalion ja vähentää ruokahävikin.
  Projektin rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.
 • POLARCODE
  Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n polaarikoodi on kaikkia maita sitova normi, jolla pohjoisilla arktisilla alueilla purjehtiville lasti- ja matkustaja-aluksille säädetään muita alueita tiukempia turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia määräyksiä. POLARCODE-hankkeen tavoitteena on koota yhteen Polaarikoodin toimeenpanossa tarvittavaa taustatietoa erityisesti eri liittyen alusten turvallisuus- ja ympäristömääräyksiin Suomessa.
  Hanke rahoitetaan Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimusmäärärahoista.

Päättyneet projektit

 • Water Asset Renewable Energy Solutions (WARES)
  Tämän Pohjoisen Periferian ohjelman (NPP) projektin tavoitteena oli tehostaa vesiyhtiöiden energiankäyttöä ja toteuttaa energian säästöpotentiaalia sekä uusiutuvan energian käyttöä.
 • Tiekartta arktisen erikoistumiseen (SMARCTIC)
  Tämä Tekes strateginen projekti muodosti vision ja tiekartan arktisen osaamisen kehittämiselle ja hyödyntämiselle. Keskeinen kysymys oli, miten luonnonvarojen ja uusien kuljetusreittien taloudellisessa hyödyntämisessä toteutuu kestävyys ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ajateltuna
  .
 • Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen
  Karelia ENPI CBC projekti edisti pk-yritysten kilpailukykykä energiatehokkaiden ratkaisujen kautta. Projektissa toteutettiin enegiakatselmuksia, demonstraatiokohteita sekä koulutusta pk-yrityksille.
 • Lapin matkailukeskusten jätteiden kestävä hyödyntäminen
  Hankkeen tavoitteena oli kehittää ratkaisuja siihen, miten Lapin matkailukeskuksissa voidaan ryhtyä käyttämään jätteitä energianlähteenä.

   
 • Tulevaisuuden biojalostamot (FuBio JR2)
  Tässä Metsäkluserin tutkimusohjelmassa NorTech Oulu osallistui Mallinta ja pilotointi työpaketin (WP7) Kestävyys tehtävään (T2), jossa kehitettiin kestävyyden arviointityökaluja erityisesti sosiaalisten vaikutusten arvioinnille.


Koordinointitehtävät

 • LUMINOUS - Älykkäästi toimivat arktiset yhteisöt
  LUMINOUS on 120 tutkijan yhteisö, joita yhdistää yhteinen tavoite edistää kestävää kehitystä Suomen pohjoisilla alueilla. Tavoitteena muodostaa monitietienen konsortio jolla laaja tietämyys pohjoisten yhteiskuntien nyky- ja tulevista haasteista ja muutospaineista ja joka luo toimijuutta vahvistavia ratkaisuja.
 • Ympäristöteknologian kehittämisohjelma (2009-2013)
  Ohjelman tavoitteena on koota Oulun yliopiston ympäristöteknologiaan liittyvää tutkimusta yhteen, lisätä yhteistyötä yliopiston sisällä ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa (elinkeinoelämä, sektoritutkimuslaitokset) sekä tarjota foorumeita tutkijoiden kohtaamisille

 

Aikaisemmat projektit ja akateemiset tapahtumat